WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE OTOMOBİL SATIN ALIMINA İLİŞKİN AÇIK ARTTIRMA GENEL ŞARTNAMESİ

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Florya Cad. Florya Kav. No:90 Florya Bakırköy İstanbul adresinde bulunan Marmara Kurumlar Vergi Dairesine 6200050518 Vergi Numarası ile kayıtlı MEZ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ile kimlik (ad, soyad, TC kimlik numarası) ve iletişim bilgilerini (adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası) işbu Sözleşmenin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Üye arasındadır. Üye, Site'ye üye olarak, işbu ‘Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmede belirtilen;

Site: ‘www.autotiko.com’ adlı alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,

MEZ : MEZ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ,vb

Üye: Siteye işbu Sözleşmede ve Sitede belirtilen şartları sağlayanların işbu Sözleşmeyi kabul etmek suretiyle adına şifre ve kullanıcı adı tanımlanarak sitede otomobil satın alımına yönelik işlemleri gerçekleştirme yetkisi tanınan gerçek veya tüzel kişiyi,

Araç: Mülkiyeti MEZ’e ya da gerçek veya tüzel kişi müşterilerine ait Site üzerinden açık arttırma usulü ile satışa sunulan,ikinci el her marka ve modelde otomobili,

Sözleşme: İşbu ‘Web Sitesine Üyelik Sözleşmesi ve Otomobil Satın Alımına İlişkin Açık Arttırma Genel Şartnamesi’ ni,

Bloke Konulması: Üyelerin açık arttırmaya katılabilmesinin ön koşulu olarak, işbu Sözleşmede ‘satın alma gücü’ olarak tanımlanan bakiye üzerine açık arttırma şartlarında belirlenen tutarda MEZ adına bloke konulmasını,

Hedef Fiyat: İhale neticesince ulaşılamaması halinde satışın gerçekleşmeyeceği, MEZ ve/veya ruhsat sahibi tarafından ihale öncesinde veya ihale sırasında belirlenecek satış fiyatını,

Açık Arttırma: Araçların, MEZ tarafından belirlenecek bir başlangıç fiyatı üzerinden ve yine MEZ tarafından belirlenecek belirli artırım oranları üzerinden arttırmak suretiyle açık arttırma usulü ile ve belirli bir zaman dilimi (süre) tespit edilerek, ancak ihaleye katılmak isteyen Üyelerin kendi adlarına kayıtlı kredi kartı hesapları üzerine MEZ tarafından tek taraflı belirlenecek bir tutar üzerine olmak kaydıyla öncelikle bloke konulması ve Üyelerin işbu sözleşmeyi okuyup, kabul etmek suretiyle katıldığı ve araçların geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulduğu ve süre sayacının sıfırlandığı zaman en yüksek teklif bedelini vermiş olan olan üye’nin işbu sözleşmede yer alan koşullarda ,teklif hedef fiyata ulaşılmış olması ve ihalenin ayrıca MEZ tarafından da onaylanması kaydıyla ,aracı son teklif bedeli üzerinden satın alma hakkı kazandığı bedel artırmalı ihale sistemini,

Kredi Kartı: Üyelerin açık arttırmaya katılması bakımından ön koşul olan blokenin konulacağı ve Üyelerin kendi adına açıldığını ve Üyelik bilgileri ile uyumlu olduğunu garanti ettikleri, üye adına üzerinden kart tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet gösteren bir banka tarafından açılan kredi hesabını,

Komisyon : Üyelerin açık artırmaya katılıp kazanması halinde sitede belirtilen komisyon ücretini kredi kartında konan blokeden tahsil edilecektir .

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, araçların MEZ tarafından sitede online olarak internet üzerinden açık artırma yoluyla satışa sunulmasına dair usul ve esaslar ile MEZ ve Üye’nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, sitede yapılacak olan ve üyenin katıldığı/katılacağı tüm açık artırmalar açısından hüküm ifade eder.

4. MEZ ’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MEZ , kontrol ve/veya denetimi altındaki Üyelere ait kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, su istimal edilmesini ve/veya değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak MEZ, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Üyenin Site’ ye aktardığı bilgi ve/veya veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.

4.2. MEZ , güvenlik nedeniyle Üye 'nin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site' den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

4.3. MEZ , önceden Üye' ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

4.4. MEZ , Site' de satışa sunulan araçlar, açık artırmalar, hizmetler, reklam ve/veya tanıtımlar hakkında Üye ile dilediği zaman ticari iletişim kurabilir veya Üyeye ticari elektronik ileti gönderebilir.

4.5. MEZ , dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye' ye bilgi vermeksizin Site' de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site' de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

4.6. MEZ , sözleşmede belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, açık arttırma şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.7. İşbu sözleşme MEZ’in açık artırma yapacağı, açık artırma ve/veya araç adedi ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle MEZ’den hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

4.8. MEZ ’in, açık arttırmayı tek taraflı olarak gerçekleştirme, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye, açık arttırma koşullarını, MEZ’in tek taraflı olarak açık arttırmayı iptal ve/veya sonlandırma hakkı olduğunu, bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe, hizmetlere ve/veya açık artırma şartlarına ilişkin MEZ tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

5.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak MEZ’e ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. MEZ’e bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

5.3. Üye, sitede belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5. Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin Site veritabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde MEZ’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

5.6. Üye, başka üyelerle birlikte anlaşmalı olarak teklif vermeyeceğini, diğer üyelerle birlikte danışıklı olarak açık artırmaya katılmayacağını, Site'deki teklifleri ve/veya açık artırmaları takip eden ya da teklif veren özel program ve yazılımları kullanmayacağını, başka şekilde Site'deki açık artırmaları kötüye kullanmayacağını, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve MEZ’in uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

5.7. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun MEZ tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini, verdiği tekliflerin ve/veya katıldığı ve/veya kazandığı açık artırmaların iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

5.8. Üye, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini, Site'nin ve Üye'lerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

5.9. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez. Ayrıca Üye, açık artırmada satın almaya hak kazandığı araçları kendi adına tescil edilmeden kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredilmesini talep edemez.

5.10. Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

5.11. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgiler sebebiyle veya siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan MEZ sorumlu değildir.

5.12. Üye, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

5.13. Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve MEZ’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine bağlantı sağlayan linkler bulunabilir. MEZ, bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında MEZ’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu internet sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve MEZ’in izni dışındadır.

5.14. Üye, işbu sözleşmeye ilişkin olarak yapacağı tüm işlemlerde, kendi üyelik kaydındaki bilgiler ile uyumlu kredi kartını kullanacağını, her ne şekilde olursa olsun başkasına ait kredi kartını kullanmayacağını, üyelik için başvurduğu isimle kredi kartında yer alan ismin aynı olacağını, kredi kartının kendisine ait olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususa herhangi bir şekilde aykırı davranılması sebebiyle zarar doğması halinde, Üye, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, başkasına ait kredi kartı kullanılmak sureti ile işlem yapılması halindeMEZ’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu hususta MEZ’in zarara uğraması halinde, MEZ’in maruz kaldığı tüm doğrudan ve/veya dolaylı zararları karşılamakla yükümlü olduğunu gayrikabili kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. AÇIK ARTIRMA

6.1. Açık artırmaya sadece hukuken bağlayıcı işbu sözleşmeyi siteye üye olmak kaydıyla onaylayan ve sözleşmede belirtilen şartları haiz üyeler, MEZ tarafından belirlenen tutar üzerine bloke konulması kaydıyla katılabilecektir. Katılım için 18 yaşının tamamlamış ve reşit olunması şarttır.

6.2. Sitede açık artırma ile satışa sunulacak araçlar, MEZ’in mülkiyetindeki ve/veya MEZ ile akdetmiş olduğu sözleşme kapsamında kendi mülkiyetindeki araçların MEZ tarafından sitede satışını isteyen üçüncü kişilerin araçlarıdır. Sitede açık artırma ile satışa sunulacak araçlar ayrı ayrı veya blok halinde satılacaktır.

6.3. Açık artırma zamanı MEZ tarafından üyeye web sitesinden otomatik olarak mesaj yoluyla iletilir. Üye’nin bu hususta herhangi bir talep ve/veya tercih hakkı bulunmamaktadır, Üye bu hususu kabul eder. Açık artırma, ilan edilen saatten önce ve/veya sonra sebep göstermeksizin ve Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın MEZ tarafından tek taraflı olarak iptal edilebilir. Açık artırmanın iptal edilmesi nedeniyle Üyeler tarafından MEZ ’den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

6.4. Üyelerin internet bağlantı ve bağlantı hızları, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi,mesaj iletilememe gibi uygulamada oluşabilecek sair aksaklıklardan MEZ sorumlu olmayıp, Üye hiçbir itiraz ve talepte bulunamaz.

6.5 İhale süresince, MEZ tarafından Açık Arttırma bildirilecek aracın olduğu adres de üyeler tarafından görülebilir. Üye araca teklif vermekle; aracın ekspertiz açıklamasını ve MEZ tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

6.6. Araçların ekspertiz bilgileri, varsa geçmiş hasar bilgileri ve fotoğrafları sitede yer almakta olup, araç çalışır ve halihazır mevcut durumları ile satışa sunulduğundan üyenin araca ilişkin bu bilgiler ile araç ile ilgili resmi kayıtlar dahil her türlü incelemeyi yaparak açık artırmaya katıldığı kabul edilmektedir. Satışa konu araçlar ekspertiz raporuna uygun, olduğu gibi mevcut fiili ve hukuki durumları ile satışa çıkarılmıştır. Ekspertiz raporu hiçbir surette bağlayıcı değildir, MEZ, ekspertiz raporuna ilişkin olarak herhangi bir taahhüt altına girmediğini beyan eder. Üye, aracın ekspertiz raporunda belirtilen hususlar ile ilgili olarak MEZ’e karşı araçta eksiklik, ayıp vs. sebeplerden dolayı herhangi bir itiraz, şikayet, iptal, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Açık artırma MEZ tarafından tek taraflı olarak belirlenecek minimum bir açılış bedeli üzerinden başlamaktadır ve MEZ tarafından belirlenecek arttırma katları üzerinden en yüksek tutarı teklif eden Üyenin teklifi geçerli sayılacaktır.

6.8. Her açık artırma, ilan edilen sürenin dolması ile birlikte sona erecektir. Açık artırma süresinin sonunda araç, verilen son teklif ile hedef fiyata ulaşılması ve MEZ tarafından ayrıca onaylanması kaydı ile en yüksek bedeli verene satılır. Belirtilen fiyatlar KDV dâhil peşin satış fiyatıdır.

6.9. Açık artırma bittikten sonra aracın adına ihale edildiği Üye ile (işbu Sözleşmeyi kabul öncesinde bildirilen)e-posta veya sms vasıtasıyla irtibata geçilir. Üye’nin üyelik işlemi esnasında belirttiği e-post veya sms hesabına bildirim gönderilmekle, bildirimin üyeye ulaştığı kabul edilir. Kazanan Üye, MEZ veritabanı kayıtlarına dayanarak MEZ tarafından belirlenir.

6.10. MEZ , açık artırmanın yapılıp yapılmaması hususunda serbesttir. Ayrıca ihale sonuçlanmış olsa dahi ihalenin kesinleşmesi her koşuldaMEZ’in ayrıca onaylaması şartına bağlıdır. MEZ ihale sonuçlansa dahi herhangi bir sebep göstermeksizin ihaleyi iptal etmeye yetkili olup, üye bu nedenle MEZ’den hiçbir ad altında bedel/tazminat talep edemez.

6.11. Üye’nin açık arttırmaya iştiraki açık arttırma ile satışa konu aracı/araçları alma iradesini göstermekte olup, üye açık arttırmada vermiş olduğu teklif ile bağlıdır ve teklif geri alınamaz.

6.12. Araçların Üye adına devir ve tescili ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, noter ve yükümlülükler Üye’ye aittir. Aracın/araçların Üye’ye ihale edilmesi ve MEZ tarafından ihalenin onaylanması durumunda bloke edilen tutar herhangi bir bildirime gerek olmaksızın MEZ tarafından açık attırma satış bedel komisyonu olarak tahsil edilecektir. Açık artırmanın sonuçlanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde aracın bedeli ve aracın devri esnasında Noterliğe ödenecek devir bedeli MEZ’in banka hesabına ödenecektir. Müşavir firma hizmet bedeli aynı süre içinde MEZ tarafından Üyeye iletilen açık arttırma özel şartnamesinde bildirilen müşavir firma banka hesap numarasına ödenecektir. Bu sürede belirtilen bedellerin yatırılmaması Üye’nin ihale edilen aracı almaktan vazgeçmesi olarak yorumlanacak ve işbu sözleşmede düzenlenen yaptırımlar uygulanacaktır. MEZ’in ayrıca uğradığı zararlarını Üye’den talep etme hakkı saklıdır.

6.13. Üyenin yazılı olarak talebi ve 6.12. maddede belirtilen ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılması halinde Üye adına ihale edilen aracın devri ve tescili üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi adına yapılabilecek olup bu halde MEZ ile Üye arasındaki sözleşmesel ilişki üçüncü kişi yararına sözleşme hükmündedir. Bu halde, ihale konusu aracın satışı sebebiyle MEZ’e karşı doğan mali yükümlülükler Üye bakımından devam edecektir. Bu halde 6.12. maddede düzenlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından MEZ’in muhatabı Üyedir.

6.14. Satış bedelinin ve devir masraflarının tam ve eksiksiz olarak ödenmesi ile istenen tüm evrakın verilmesinden sonra araçların Üye veya bildirdiği kişi adına tescil edilmesinin ardından araç, 3 (üç) iş günü içerisinde Üyenin e-posta adresine veya sms ile bildirilecek adreste teslim edilecektir. Üye’den kaynaklanan gecikmelerden MEZ sorumlu değildir. Araç alıcı adına tescil edilmeden araç/araçlar alıcıya teslim edilmez.

6.15. Mülkiyeti işbu sözleşme dışı üçüncü kişilere ait araçlar ile ilgili, bu üçüncü kişinin alım satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya gerek ihale/satım aşamasında gerekse ihale sonuçlandıktan sonra satıştan kaçınması/cayması ve/veya vekâletname vermemesi veya vekâletnameyi kısmen veya tamamen iptal etmesi vb. gibi hallerden MEZ sorumlu tutulamaz. Bu durumda MEZ ihale gerçekleşmiş olsa dahi ihaleyi tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Üye bu sebeplerden dolayı MEZ’den herhangi bir hak, alacak, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunamaz.

7. SATIN ALMA GÜCÜ VE BLOKE KONULMASI

7.1. Satın alma gücü Üyenin, Site üzerinden katılmak istediği açık arttırmalar için bloke konulması uygulamasına esas olmak üzere dilediği tutarda MEZ lehine kredi kartı hesabına bloke konulması suretiyle açık arttırmalara katılım kapasitesi yaratmasıdır. Açık artırmaya katılmak için, sunulan her araca ilişkin MEZ tarafından belirlenen ve aracın bilgileri kısmında yer verilen tutarda satın alma gücü üzerine bloke konulacaktır. Açık arttırma suretiyle satın alınmak istenen araca ilişkin teklif verebilmek için satın alma gücü bakiyesinin MEZ tarafından belirlenen tutara eşit veya bu tutardan fazla olması gerekmektedir. Açık arttırmada ihaleyi kazanan üye komisyon ücretini kredi kartına konan bloke veya banka havalesi ile ödemeyi taahhüt eder

7.2. Satın alma gücü her bir araç için belirlenmiş olan katılım bedelini karşılayabildiği sürece Üye dilediği araca aynı anda teklif verebilecektir.

7.3. Üyenin aracı satın almaya hak kazanması ve ihalenin MEZ tarafından onaylanması durumunda, ilgili araç için bloke konulan tutar herhangi bir bildirime gerek olmaksızın satış bedeline mahsuben MEZ tarafından tahsil edilecektir. Bakiye araç bedeli en geç aracın ruhsatının Üye veya bildirdiği üçüncü kişi adına devri tarihine kadar MEZ’ in banka hesabına ödenmiş olacaktır.

7.4. Açık artırmanın tamamlanmasından ve ihaleyi MEZ’ in onayından sonra Üye’nin aracı almaktan vazgeçmesi, tescil için bildirilecek süre içerisinde müracaat etmemesi veya tescil için gerekli belgeleri iletmemesi, satış masraflarını yatırmaması durumlarındaMEZ ihaleyi iptal etme hakkına sahiptir. MEZ tarafından ihalenin iptal edilmesi ve bu hususun Üye’ye e-mail veya sms aracılığı ile bildirilmesi ile eş zamanlı olarak Üye ilgili aracın açık arttırmasına katılmak için bloke konulan tutarda cezai şartı MEZ’e ödeyecektir. Bu ödeme, bloke konulan tutara takas mahsup uygulanmak yani MEZ tarafından tahsilata dönüştürülmesi şeklinde olacaktır.

7.5. Üye’nin açık artırmaya katılmasına rağmen adına ihalenin gerçekleşmemesi durumunda katılım bedeli kadar tutar üzerinden bloke kaldırılması hakkında gerekli işlemler MEZ tarafından ihalenin akabinde yerine getirilecektir. Fakat Üye, kredi kartı hesabının bulunduğu banka uygulamasına göre limit iadesinin 14 gün içinde olacağını kabul ederek bu hususta MEZ’i sorumlu tutmayacağını beyan etmiştir.

7.6. Üye, kredi kartı hesabının bulunduğu banka uygulamasına göre limit iadesinin en geç 14 (ondört) gün içinde olacağını kabul ederek bu hususta MEZ’i sorumlu tutmayacağını beyan etmişti

7. 7. Üye, açık arttırmaya katılıp ihaleyi kazanamadığı takdirde bloke süresinin 3 cü iş günü öncesine kadar başka açık arttırmalara katılabilir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Sitenin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler MEZ veya sözleşme yoluyla MEZ’e lisans verenlere aittir. Üye, MEZ’in yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site'nin Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, MEZ’in uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayıMEZ'den talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, MEZ'e derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

8.2. MEZ 'in, Site Hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü ve/veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

8.4. Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

8.5. Üyeler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup MEZ'in rücu hakkı saklıdır.

9. SORUMLULUK

Üye, Sitede sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda MEZ gerek açık arattırma başlamadan önce, gerek açık arattırma esnasında veya açık arattırma sonuçlanmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin ihaleyi durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle MEZ’den hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

MEZ hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. MEZ’in, ağır kusuru veya kastı haricinde, Üye’nin herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumluluğu bulunmamaktadır.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; MEZ, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç ve/veya eksik ifa etme ve/veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince MEZ'in yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, MEZ'e gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için MEZ'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde MEZ, dilerse işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.

11. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

MEZ , Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

12. ÜYELİK İPTALİ ve SÖZLEŞMENİN FESHİ

12.1. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda MEZ, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri, kazandığı ihaleleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye MEZ’den hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. MEZ doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir. MEZ işbu zararlarını Üye’nin vermiş olduğu teminatı herhangi bir bildirime gerek olmaksızın irad kaydederek tazmin etmeye yetkilidir. Üye bu hususa itiraz edemez. Üye’nin sorumluluğu teminat miktarıyla sınırlı değildir.

12.2. MEZ işbu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye'nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri, kazandığı ihaleleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek MEZ’den hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve ünvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

13. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve MEZ’in üyenin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

14. GİZLİLİK

Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında MEZ ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki ve/veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve MEZ’in izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Ancak, anılan gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki hallerde geçerli olamayacaktır:

MEZ , kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. Ayrıca MEZ bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

15. TEBLİGAT

Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin en geç değişikliği tarihinde diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, açık artırma sonuçlarının, üyeliğin/ihalenin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin MEZ tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından MEZ sorumlu değildir.

Üye’nin MEZ ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz.

16. YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI

16.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

16.2. Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, MEZ’in her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının delil teşkil edeceğini bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

17. MUHTELİF

17.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

17.2. MEZ ’in Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

17.3. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı MEZ’den hiçbir hak ve alacağı olmadığını, MEZ’i her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı MEZ’e karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.4. Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

17.5. Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde MEZ’in yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.